POMOĆ U KUĆI

Sve naše gerontodomaćice prošle su prvoklasnu obuku za rad sa starim i iznemoglim licima.

Pomoć u kući je jedna od važnijih vandomskih usluga koje pruža Ustanova za odrasle i starije „Leskovac“. Zadatak gerontodomaćica na terenu je da starim i iznemoglim licima pruže usluge u delu održavanja stambene higijene, pripreme obroka, pribavljanja pojedinih namirnica i lekova i pružanja podrške starim licima u svakodnevnoj komunikaciji sa okolinom. U Ustanovi za odrasle i starije rade stalno angažovane gerontodomaćice i one koje se angažuju po brojnim projektima. U skladu sa tim i usluge gerontodomaćica mogu biti besplatne, mogu biti naplaćene po cenama nižim od tržišnih, ali mogu biti i organizovane po tržišnim cenama. Kada je reč o uslugama gerontodomaćica koje se naplaćuju, dolazi do sklapanja višemesečnih ugovora sa ljudima koji su izrazili želju da ih one poseućuju jednom ili više puta u toku meseca.

Sve naše gerontodomaćice prošle su prvoklasnu obuku za rad sa starim i iznemoglim licima. Pored stručnosti, razumevanje tuđih potreba i želja da se pomoć pruži u situacijama kada je ona neophodna glavne su odlike gerontodomaćicama kojima smo ukazali poverenje i poverili obavljanje ovako važnih poslova.

USLUGE

Usluge smeštaja

Ustanova za odrasle i starije „Leskovac“ vrši institucionalnu zaštitu odraslih i starih lica sa područja Jablaničkog okruga. Kapacitet domskog smeštaja je 180 ležajeva...

Ishrana

U Ustanovi se primenjuje HACCP sistem kvaliteta hrane kao standard kvaliteta, zakonski obavezan u Republici Srbiji (Zakon o bezbednosti hrane) za sve ustanove i preduzeća koja rade sa..

Zdravstvena zaštita i rehabilitacija

Prevencija i stalna dostupnost medicinskog osoblja prioritet su u radu zaposlenih zdravstvenih radnika Ustanove za odrasle i starije „Leskovac“. To podrazumeva usluge primarne...

Radna i okupaciona terapija

Radno okupaciona terapija od izuzetne je važnosti za održavanje mentalnih i fizičkih sposobnosti starih osoba. Okupaciono radna aktivnost, propisana i vođena od strane stručnjaka...

Socijalna zaštita

Osnovni cilj socijalnog rada sa starima je prvenstveno uspostavljanje socijalne i emocionalne ravnoteže koja će omogućiti aktivno uključivanje u život i prilagođavanje kriznim...

Verske aktivnosti

U okviru Ustanove za odrasle i starije „Leskovac“ postoji paraklis, osveštan pre četri godine. Paraklis je za korisnike i zaposlene otvoren tokom celog dana i on predstavlja mesto...

Mapa