USLOVI ZA SMEŠTAJ

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA SMEŠTAJ U USTANOVU ZA ODRASLE I STARIJE „LESKOVAC“

Smeštaj lica u Ustanovu za odrasle i starije „Leskovac“, ostvaruje se preko Centra za socijalni rad na opštini prebivališta potencijalnog korisnika.

Zahtev za smeštaj u dom podnosi se nadležnom, opštinskom Centru za socijalni rad gde zainteresovani dobija informaciju o potrebnoj dokumentaciji, a to je:

. popunjen Zahtev za smeštaj (dva primerka),

. uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih (dve fotokopije) ili fotokopije izvoda iz matične knjige umrlih za bračnog druga ili presuda o razvodu braka (dva primerka),

. fotokopija lične karte – (obe strane) i zdravstvene knjižice (po dva primerka),

. uverenje o zdravstvenom stanju od lekara opšte prakse i nalaz neuropsihijatra – da li je osoba orjentisana i da li može da izrazi svoju volju – (original i fotokopija),

. dokazi o imovini i prihodima koji utiču na troškove smeštaja: ček od penzije za prethodni mesec (tri fotokopije) ili uverenje od PIO fonda da niste korisnik penzije,

. uverenje o imovnskom stanju – poresko uverenje, dokaz o vlasništvu nad nepokretnostima, ili ugovor o doživotnom izdržavanju, ako je sklopljen, ugovor o poklonu ili drugi dokazi koji su od uticaja na troškove smeštaja,

. fotokopija lične karte i potvrda o prihodima za poslednji kvartal za srodnike koji učestvuju u troškovima smeštaja i njihova izjava – saglasnost da se prihodi direktno usmere na pokrivanje troškova smeštaja,

. izjava volje stare osobe da želi smeštaj, a ako je podnosilac zahteva lice pod starateljstvom, potrebno je Rešenje o starateljstvu i saglasnost staratelja.

Nakon obrade predmeta, Centar za socijalni rad dostavlja Ustanovi za odrasle i starije „Leskovac“ uput sa potrebnom dokumentacijom za smeštaj korisnika u dom.

U Ustanovi za odrasle i starije sastaje se Komisija za prijem, premeštaj i otpust korisnika, koja razmatra pristigle zahteve za smeštaj. U zavisnosti od potreba budućeg korisnika, njegovog zdravstvenog stanja, slobodnih kapaciteta u domovima Ustanove, ali i izražene želje za smeštajem u odgovarajući dom, donosi se Odluka o prijemu.

Socijalni radnik će pozvati budućeg korisnika, odnosno njegovog srodnika ili staraoca i obavestiti ga o donetoj odluci o prijemu.

Smeštaj lica realizuje se odmah po ukazivanju slobodnog mesta.

USLUGE

Usluge smeštaja

Ustanova za odrasle i starije „Leskovac“ vrši institucionalnu zaštitu odraslih i starih lica sa područja Jablaničkog okruga. Kapacitet domskog smeštaja je 180 ležajeva...

Ishrana

U Ustanovi se primenjuje HACCP sistem kvaliteta hrane kao standard kvaliteta, zakonski obavezan u Republici Srbiji (Zakon o bezbednosti hrane) za sve ustanove i preduzeća koja rade sa..

Zdravstvena zaštita i rehabilitacija

Prevencija i stalna dostupnost medicinskog osoblja prioritet su u radu zaposlenih zdravstvenih radnika Ustanove za odrasle i starije „Leskovac“. To podrazumeva usluge primarne...

Radna i okupaciona terapija

Radno okupaciona terapija od izuzetne je važnosti za održavanje mentalnih i fizičkih sposobnosti starih osoba. Okupaciono radna aktivnost, propisana i vođena od strane stručnjaka...

Socijalna zaštita

Osnovni cilj socijalnog rada sa starima je prvenstveno uspostavljanje socijalne i emocionalne ravnoteže koja će omogućiti aktivno uključivanje u život i prilagođavanje kriznim...

Verske aktivnosti

U okviru Ustanove za odrasle i starije „Leskovac“ postoji paraklis, osveštan pre četri godine. Paraklis je za korisnike i zaposlene otvoren tokom celog dana i on predstavlja mesto...

Mapa